Llenguatge acadèmic

El CUB (llibre d'estil de la Universitat de Barcelona [UB]) ofereix un ampli repertori de criteris lingüístics, bibliogràfics, d'estil i convencions (per exemple, el format de les citacions, l'ús de signes de puntuació, etc.) que es poden aplicar a contextos genèrics més enllà de l'àmbit acadèmic o institucional de la UB.

El Gabinet Lingüístic de la Universitat Pompeu Fabra ofereix un recull d'eines i recursos en línia per a diversos idiomes (català, anglès, castellà, francès, occità, etc.). En el cas concret del català, mostra enllaços a diccionaris, enciclopèdies, aplicacions de conjugació verbal, correctors i llibres d'estil.

El web del Servei Lingüístic de la Universitat Autònoma de Barcelona conté enllaços a diccionaris, a consultes terminològiques i a pautes per a la redacció de documents.

El web del Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya conté criteris ortogràfics i gramaticals, una proposta d'eines per a una comunicació eficaç i un complet recull de convencions formals, com ara abreviatures, tractaments protocol·laris i orientacions per a un ús no sexista de la llengua.